Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Waterstof Coalitie Limburg

WCL is een onafhankelijk netwerkplatform dat versnelde toepassing van waterstof als onderdeel van de Limburgse energietransitie faciliteert.

WCL is georganiseerd in een stichting met een team van acht experts die aanspreekpunt zijn voor:

  • kennisontwikkeling, kennisoverdracht en opleidingen,
  • evenementen,
  • de toepassingsgebieden mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en opslag, omslag en productie van waterstof.

De Coalitie bestaat verder uit partners met verschillende achtergrond: industrie, onderwijs en onderzoek, overheid en energiecoöperaties.

Missie

De missie van Waterstof Coalitie Limburg is de energietransitie helpen tot stand brengen in de vorm van een zorgvuldige en succesvolle maatschappelijke transformatie, gekoppeld aan een technologisch-economische transitie.

Waterstof Coalitie Limburg spitst haar missie toe op de rol van waterstof in de energietransitie binnen de Limburgse samenleving. Op die Limburgse geografische schaal willen we ons hoofdzakelijk richten, in het besef dat er meerdere externe relaties liggen zoals in provincies buiten Limburg, in Nederland, en in de EU, in het bijzonder in de regio’s NoordRijnWestfalen en Vlaanderen.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat energietransitie moet plaatsvinden in een sterke Limburgse coalitie (eventueel in een breder bovenregionaal netwerk/ samenwerkingsverband); een coalitie die:

  • een kenniscentrum ter beschikking heeft en haar leerprocessen faciliteert middels een academie;
  • een reeks exemplarische living labs en projecten bestiert in de verschillende sectoren (mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving, agrarische sector).

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat naast de overheid, het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen (Triple Helix) ook een essentiële rol is weggelegd voor actieve partijen zoals burgerinitiatieven (coöperaties, etc.) (Multiple Helix).

Onze activiteiten moeten een bijdrage leveren aan het herstel van de economie en werkgelegenheid na en tijdens Corona. Tenslotte zijn we ervan overtuigd dat effectieve samenwerking, ook tussen partners die in eerste instantie niet voor de hand liggen, kan leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden (coalitie).


Onze strategie gaat uit van een sectorbenadering (met te onderscheiden doelgroepen), zoals gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en de agrarische sector. Door kruisverbanden tussen sectoren te leggen proberen we innovaties te versnellen. We willen ervoor zorgen dat de juiste kennis in Limburg beschikbaar komt en blijft, en dat deze toegankelijk wordt voor de verschillende spelers die actief zijn in Limburg. Zeker ook voor burgers en het MKB. We laten ons hierbij inspireren door wetenschappelijke betrokkenheid op het gebied van transitie en technologie en zoeken onderwijs en wetenschap maximaal op om de juiste koers te kunnen houden en bijstellen.

In de transitie van een lineaire naar een circulaire samenleving – en dus ook van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem – zijn wij ervan overtuigd dat netwerken en samenwerken een grote meerwaarde bieden.

WCL team: acht experts

In ons team zijn acht experts opgenomen die vanuit hun lopende, professionele activiteiten in industrie, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke transities een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de missie van WCL. Het team van WCL borgt expertise op het gebied van onder andere duurzaamheid, energie, ingenieurswetenschap, kennisoverdracht en innovatie. Missen we expertise of ervaring dan zoeken we deze op.

Science Labs / Living Labs

WCL maakt voor haar kerntaken gebruik van een (Applied) Science Lab en van Living Labs.

In het Science Lab wordt toegepast onderzoek gedaan naar waterstoftechnologie die dicht bij toepassing staat (TRL 7 tot 9), met de bedoeling om te demonstreren hoe er van de nieuwste ontwikkelingen op het gebruik van waterstof gebruik gemaakt kan worden. Het Science Lab (dat in Venlo bij Brightlands wordt ondergebracht) werkt met kleine praktijkgerichte projecten die door student-teams worden uitgevoerd, begeleid door inhoudelijke experts.

Living Labs zijn proeftuinen in de regio waar een thematische toepassing wordt gedemonstreerd. Er wordt samengewerkt tussen partners uit de ‘multiple helix’, in het bijzonder industrie, lokale overheid, onderwijs en burgerorganisaties. Een ander woord voor Living Lab is Fieldlab. WCL is bezig met de ontwikkeling van twee Living Labs, één in Noord-Limburg gericht op productie van groene waterstof, opslag en omslag, en één in midden-Limburg gericht op demonstreren van de toepassingspotentie van waterstof in de gebouwde omgeving.